I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.     UAB „Ankoras“, įmonės kodas 304437025, veikianti adresu Polocko g. 43C, Vilnius, (toliau – Bendrovė), valdanti internetinę svetainę www.indivi.lt (toliau – indivi.lt).

2.     Bendrovės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma fizinių asmenų (toliau – Duomenų subjektai ar asmenys) asmens duomenims, kuriuos tvarko Bendrovė.

3.     Privatumo politikos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančios teisinės asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą.

4.     Privatumo politika numato Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir principus, Duomenų subjekto teises ir pagrindines asmens duomenų saugumo užtikrinimo technines ir organizacines priemones.

5.     Bendrovė vertina Duomenų subjekto pasitikėjimą ir įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

6.     Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.

7.     Su Privatumo politika yra supažindinti ir jų privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kurie tvarko Bendrovės valdomus asmens duomenis arba vykdydami sutartis su Bendrove juos sužino.

8.     Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmens duomenis, laikantis šios Privatumo politikos ir galiojančio teisinio asmens duomenų apsaugos reguliavimo. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu indivi.lt elektroninėje svetainėje.

9.     Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Duomenų subjektai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant  elektroninėje svetainėje indivi.lt ir sudarant techninę galimybę Duomenų subjektams pirmą kartą jungiantis prie elektroninės svetainės indivi.lt. Esant naujai Privatumo Politikos versijai Duomenų subjektas galės su ja susipažinti bet kuriuo metu indivi.lt elektroninėje svetainėje.

 

II. BENDROVĖS RENKAMI ASMENS DUOMENYS

10.  Bendrovė renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia lankydamasis indivi.lt elektroninėje svetainėje ar padarius užsakymą svetainėje.

11.  Bendrovės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, Duomenų subjekto prisijungimo vardas indivi.lt internetiniame puslapyje.

12.  Asmenys, norintys padaryti užsakymą indivi.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą. Subjektas pats suveda savo duomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą.

13.  Bendrovė gali rinkti tam tikrą informaciją apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo indivi.lt internetiniame puslapyje (svetainėje) data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas indivi.lt internetiniame puslapyje (svetainėje); naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama indivi.lt internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir indivi.lt internetiniam puslapiui administruoti.

 

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

14.  Bendrovė asmens duomenis tvarko tik šioje politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais ir tik įgyvendinant šiuos uždavinius:

a.    Duomenų subjekto identifikavimui indivi.lt informacinėse sistemose;

b.    Duomenų subjekto užsakymui įvykdyti;

c.     gavus atskirą Duomenų subjekto sutikimą - tiesioginės rinkodaros tikslais;

d.    teisės aktuose indivi.lt nustatytų pareigų vykdymui;

e.    siekiant užtikrinti Bendrovės turto saugumą.

f.      auditui.

 

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

15.  Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasis šių principų:

a.    Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

b.    Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

c.     Asmens duomenys yra tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

d.    Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

e.    Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

f.      Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

16.  Bendrovę tvarkant Duomenų subjektų asmens duomenis, jie turi šias teises:

a.    Gauti informaciją apie tai, kokius Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko Bendrovė, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu jie tvarkomi;

b.    Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs;

c.    Reikalauti ištrinti indivi.lt tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis („teisė būti pamirštam“, išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti indivi.lt vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);

d.    Reikalauti, kad būtų apribotas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

e.    Nesutikti su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu (išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Bendrovei vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);

f.      Prašyti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

g.    Atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);

h.    Pateikti skundą priežiūros institucijai.

17.  Duomenų subjektai į Bendrovę su prašymais (toliau – Prašymas) dėl savo teisių, nustatytų šios Privatumo politikos 16 str. a – h punktuose įgyvendinimo į Bendrovę gali kreiptis raštu, tinkamai patvirtindamas savo tapatybę (pateikdamas asmens dokumento kopiją ar kitu pakankamu būdu patvirtinęs savo tapatybę).

18.  Bendrovė atsakymą Duomenų subjektui pateikia įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Bendrovė raštu pranešusi Duomenų subjektui, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Prašymo pateikimo dienos. Jei Prašymas yra susijęs su Duomenų subjekto reikalavimu ištaisyti, sunaikinti, ištrinti, apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, atsakymas jam pateikiamas ir atitinkamų priemonių imamasi įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio Prašymo gavimo dienos. 

19.  Bendrovė aukščiau nurodytais terminais motyvuotai gali atsisakyti tenkinti Prašymą, raštu nurodant BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytus tokio atsisakymo teisinius pagrindus. 

 

VI. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

20.  Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek yra būtina šiems tikslams pasiekti. Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis saugo tiek, kiek toks saugojimas privalomas pagal teisės aktus, o taip pat tiek, kiek tai būtina teisėtiems Bendrovės interesams užtikrinti (pvz., kol nesibaigia teisės aktuose nustatyti reikalavimo pareiškimo senaties terminai). Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, šie duomenys sunaikinami.

21.  Asmens duomenis Bendrovėje gali tvarkyti tik įgalioti asmenys. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis BDAR, įstatymu, kitais teisės aktais ir šia Privatumo politika, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams.

22.  Bendrovė saugodamas asmens duomenis nuo neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės ar kitų neteisėtų manipuliacijų naudoja organizacines (teisines, procedūrines) ir technines (saugumo sistemas ir kitas fizines priemones, ribojančias prieigą prie asmens duomenų (informacinių sistemų ir duomenų bazių, darbo vietų ir kt.) priemones.

23.  Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

24.  Informacija gali būtu atskleista tik a) gavus asmens sutikimą, b) jei to reikalaujama vadovaujantis teisės aktais arba vykdant teismo sprendimą, c) jei asmuo pažeidė ar nesilaiko prekių pirkimo sąlygų, d) jei informacijos atskleidimas yra būtinas siekiant atgauti asmens įsiskolinimą ar išieškoti nuostolius, e) kitais teisės aktų numatytais atvejais. Bendrovė pasilieka teisę atskleisti informaciją partneriams sąlygose ir teisės aktuose numatyta apimtimi.

 

VII. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA

25.  Lankydamasis internetinėje indivi.lt elektroninėje svetainėje, Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės tiesioginės rinkodaros tikslais, Internetinėje indivi.lt svetainėje atitinkamoje skiltyje varnele pažymint atitinkamą sutikimą ar kitu rašytiniu būdu sutinkant dėl tokio asmens duomenų naudojimo.

26.  Bendrovei duotą sutikimą, naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali taip pat bet kuriuo metu atšaukti tokiu pačiu būdu, kaip jis buvo duotas ar kitu Duomenų subjektui patogiu būdu. 

27.  Tvarkydama asmens duomenis, Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

28.  Bendrovė, turėdama sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, Bendrovė gali asmeniui siųsti Bendrovės naujienlaiškius ir pranešimus.

 

VIII. SLAPUKAI („COOKIES“), INDIKATORIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

29.  Dalį informacijos apie Duomenų subjektą Bendrovė gali surinkti automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko indivi.lt internetinėje svetainėje. Lankydamasis indivi.lt internetinėje svetainėje Duomenų subjektas yra informuojamas apie slapukų naudojimą.

30.  Slapukai (angl. „cookies") yra duomenų analizavimo ir valdymo įrankiai, leidžiantys internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai jis grįžta į tą patį internetinį puslapį ir internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukų surinktus Duomenų subjekto duomenis gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams, naršo internetinėje svetainėje arba internetinėje svetainėje įsigyja prekių, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje (svetainėje) ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, pavyzdžiui, pristatymo informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinės svetainės funkcijas. Duomenys, surinkti slapukų pagalba, nesuteikia galimybės tiesiogiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybės.

31.  Bendrovės internetinėje svetainėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

a.    Techniniai slapukai: Bendrovė, siekdama pateikti pažangią bei lengvą naudoti internetinę svetainę, automatiškai prisitaikančią prie Duomenų subjektų poreikių, naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinę svetainę ir įgalina teisingą jos veikimą. indivi.lt internetinė svetainė tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka;

b.    Funkciniai slapukai: leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetine svetaine. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto atliktas paieškas ar peržiūras. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinės svetainės veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį;

c.    Analitiniai slapukai: padeda suprasti, kaip indivi.lt lankytojai naudoja indivi.lt internetinę svetainę, optimizuoti internetinės svetainės darbą bei diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima vartotojo peržiūrėtus puslapius, naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį vartotojas renka naršydamas internetinėje svetainėje. Analitinių slapukų surinkta informacija gali būti naudojama analizuojant vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Bendrovės internetinė reklama. Iš tokio tipo slapukais surinktos informacijos Bendrovė negalės identifikuoti konkretaus Duomenų subjekto;

d.    Komerciniai slapukai: naudojami talpinant Bendrovės reklamą kituose internetiniuose puslapiuose. „Nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie vartotojo ieškotas prekes.  

32.  Kiekvieną kartą, lankydamasis indivi.lt internetinėje svetainėje, Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Bendrovė negali garantuoti indivi.lt internetinės svetainės naršymo kokybės. Duomenų subjektas savo naršyklę gali modifikuoti taip, kad ji nepriimtų slapukų (ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle). Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios indivi.lt internetinės svetainės dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.

33.  Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

34.  Bendrovė savo elektroninėje svetainėje indivi.lt gali naudoti tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Bendrovė naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas bei prekes.

35.  Mokėjimo ir kredito kortelės duomenys apdorojami tik tiek, kiek tai yra būtina norint įvykdyti užsakymą.

36.  Bendrovė naudoja slapukus svetainės lankomumui fiksuoti ir rodyti Jums reklamą pakartotinės rinkodaros tikslais. Slapukai neidentifikuoja konkretaus asmens, o tik skaičiuoja svetainės lankytojų statistiką. Jeigu pageidaujate, galite atsisakyti teikiamos reklamos apsilankę puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/choices.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37.  Duomenų subjektas su Bendrovės Privatumo politika gali susipažinti indivi.lt internetinėje svetainėje arba atvykęs į Bendrovės buveinę.

38.  Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo indivi.lt internetinėje svetainėje.

39.  Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami indivi.lt internetinėje svetainėje.

Krepšelis

Nėra prekiųPristatymas 0,00€
Viso 0,00€

Susisiekite su mumis

Tel.: +370 666 77977

TURIME SALONE

GAUK PER 1 D.D.

TURI KLAUSIMŲ?

  • KLAUSK EKSPERTO

Naujienos